• NewOrigin
  • Môj profil
  • je prázdny
    za 0.00 €
tuningday.sk

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu https://www.tuningday.sk/ (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú právne vzťahy spoločnosti Nofox s.r.o. Šarišská 1551/21, Stropkov 091 01, IČO: 46 687 301, zapísaná v obchodnom registri Prešov , oddiel: Sro, Vložka číslo: 26722/P (ďalej len predávajúci) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) platia pre nákup na webstránke internetového obchodu https://www.tuningday.sk/ (ďalej iba „internetový obchod“), ktorý prevádzkuje:

obchodné meno spoločnosti: Nofox s.r.o., IČO: 46 687 301

sídlo obchodnej spoločnosti: Šarišská 1551/21, Stropkov 091 01

IČO: 46 687 301

Zákaznícka linka: tel.: 0917 456 309, e-mail: obchod@tuningday.sk

(ďalej len „predávajúci“).

2. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, kupujúceho (kupujúceho) a predávajúceho (dodávateľa tovarov a služieb), ktoré prostredníctvom elektronického obchodu uzatvoria kúpnu zmluvu na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu.

3. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať prostredníctvom webstránky internetového obchodu. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výlučne na nákup v internetovom obchode predávajúceho.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky internetového obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci prostredníctvom tzv. zaškrtávacieho políčka v procese uzatvárania kúpnej zmluvy cez internetový obchod a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí, a je si vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

5. Dohľad nad predajom tovaru a poskytovaním služby prepravy tovaru predávajúcim, vrátane predaja prostredníctvom internetového obchodu, vykonáva :

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96
Kontaktujte nás pomocou formuláru

II. Informácie o tovare a cene

1. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane zodpovedajúcej DPH ( 20 %). Poplatok za poštovné a balné účtujeme zvlášť. Akciové ceny sú platné vždy do dátumu uvedeného v detailoch produktov alebo do vypredania zásob. V prípade neoprávneného zásahu do obsahu internetovej stránky www.tuningday.sk alebo do objednávky si vyhradzujeme právo na zmenu cien. Konečnú cenu Vašej objednávky nájdete vždy v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky.

2. Všetky prípadné akciové ceny tovarov uverejnených v internetovom obchode platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára nachádzajúceho sa v internetovom obchode predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko (názov firmy, ak si kupujúci objednáva do firmy), adresa trvalého pobytu, dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriér, zásielkovňa - Packeta, osobný odber); ak sa objednáva za právnickú osobu, musí sa uviesť aj obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ, pri platcovi DPH sa musí uviesť IČ DPH. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2, ods. 7 zákona 102/2014 Z.z.

2. Po doručení objednávky predávajúcemu bude kupujúcemu na ním uvedenú elektronickú adresu (e-mail) zaslané potvrdenie objednávky.

3. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o spôsobe platby, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci berie na vedomie, že v prípadoch predaja tovaru, ktorý bol zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho sa na tento tovar nevzťahuje odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 ods. 6 zákona číslo 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) ak kupujúci riadne a včas neuhradí celkovú cenu,
b) ak kupujúci riadne a včas neprevezme dodaný tovar alebo tovar pripravený na osobný odber.

c) ak bol vydaný už na základe zaplatenej zálohy,

d) z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru (zrušenie alebo prerušenie výroby), zmenené technické parametre výrobku v takej miere, že nie je možné tovar predať za dohodnutú zmluvnú cenu alebo z dôvodov vyššej moci. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu prípadne už zaplatenú zálohu na základe dohodnutých podmienok v zmluve v lehote 14 dní.

3. Predávajúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy oznámením o odstúpení:
a) doporučenou poštou na adresu trvalého bydliska (sídla) kupujúceho alebo
b) elektronickou správou (e-mail) na elektronickú adresu kupujúceho.

V. Platobné podmienky

1. Kúpnu cenu za tovar a dopravu (ďalej len „celková cena“), je kupujúci povinný uhradiť jedným zo spôsobov uvedených nižšie.

a) bankovým prevodom pred dodaním tovaru,

b) dobierkou, úhradoui pri preberaní tovaru,

c) v hotovosti na pobočke, pri osobnom odbare.

2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3. Ak kupujúci neuhradí celkovú sumu za tovar do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, ak sa v zmluve nedohodne inak, nie je predávajúci povinný tovar vydať resp. prijať do výroby. Môže to byť navyše aj dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho v súlade s článkom IV., bod 2 písm. a) všeobecných obchodných podmienok.

VI. Podmienky dodania tovaru

1. Informácia o orientačnej dostupnosti tovaru je uvedená v elektronickom obchode pri každom jednotlivom tovare. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho výroby a expedície je do 14 pracovných dní. Informácia o aktuálnej obvyklej dodacej dobe, ktorá je pre predávajúceho záväzná je kupujúcemu zaslaná v potvrdení objednávky, ktorú kupujúci obdŕží e-mailom.

2. Kupujúci si môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov doručenia tovaru:
a) doručenie tovaru kuriérom spoločnosti

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,

Technická 7, 821 04 Bratislava, Tel: 18 373 alebo 0850 373 373 (v pracovné dni 7:30-18:00)

Tel. medzinárodné hovory + 421 2 44 44 25 53

e-mail: dpd@dpd.sk

B) výdajné miesto SPS ParcelShop + Alzabox. Pri výbere výdajného miesta bude tovar pre kupujúceho uložený na zvolenom odbernom mieste do 5 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie.

https://www.sps-sro.sk/, 

Zákaznícky servis:

https://www.sps-sro.sk/pobocky-a-servisne-strediska/

c) výdajné miesto Packeta. Pri výbere výdajného miesta bude tovar pre kupujúceho uložený na zvolenom odbernom mieste do 5 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie.

Packeta.com,   Zákaznícky servis Packeta:

Telefón: +421 221 201 135
Po–Pia: 08:00 – 18:00

Email:info@packeta.sk


c) osobný odber.

3. Pri výbere osobného odberu alebo Výdajného miesta Zásielkovne bude tovar pre kupujúceho uložený na zvolenom odbernom mieste do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy bolo kupujúcemu oznámené, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ tento tovar v tejto lehote kupujúci neprevezme bude vyzvaný prostredníctvom e-mailu s informáciou, že sa poskytuje dodatočná lehota v dĺžke ďalších 14 dní. Pri tover vyhotovenom na mieru a podľa osobitných požiadaviek nie je možné predať tovar inému spotrebiteľovi. V prípade, ak si zákazník v stanovenej lehote tovar neprevezme bude takýto tovar zlikvidovaný.

4. Cenu dopravy je 6,00 Eur (kuriér DPD), 4 Eura (výdajné miesto Zásielkovne – Packeta)  2,95Eura ( SPS Parcelshop+Alzabox) v prípade kúpy nad 100 Eur je doprava zdarma.

5. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dodaní tovaru najneskôr v deň jeho odoslania . V prípade doručovania tovaru kuriérom:

a) v deň odovzdania balíka kuriérovi zasiela predávajúci e-mail kupujúcemu,

b) pred doručením tovaru Vás kontaktuje kuriérska služba. (telefonicky, SMS alebo e-mailom)

c) Ak sa v daný deň nepodarí tovar doručiť, kuriér sa o to pokúsi opäť na nasledujúci pracovný deň.

d) Ak sa nepodarí tovar doručiť ani opakovane, kuriér si dohodne iný termín doručenia a uloží balík v depe kuriérskej spoločnosti.

6. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania tovaru, len ak s tým kupujúci súhlasí.

7. Miesto dodania tovaru je miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.

8. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tak, že:
a) odovzdá tovar prepravcovi na prepravu kupujúcemu,

b) odošle tovar kupujúcemu alebo
c) umožní kupujúcemu s tovarom disponovať vo svojej prevádzke; nakládku tovaru na dopravný prostriedok a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

9. Ak predávajúci splnil svoju povinnosť dodať tovar v súlade týmto článkom obchodných podmienok, je kupujúci povinný tovar prevziať osobne a potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom na doklade o prevzatí tovaru.

10. Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím tovaru skontrolovať celistvosť a neporušenosť balenia tovaru a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

11. Kupujúci je oprávnený tovar neprevziať/odmietnuť ak zistí, že:
a) obal tovaru je vážne poškodený a možno predpokladať, že došlo aj k poškodeniu vnútorného obsahu alebo,
b) tovar nie je kompletný alebo,
c) tovar hoci zabalený zjavne nezodpovedá predmetu kúpnej zmluvy 

d) a podmienky, že uvedie dôvody odmietnutia do preberacieho protokolu. Kupujúci je tiež povinný bezodkladne informovať predávajúceho elektronickou správou na adresu pre vybavovanie objednávok. Dôvody odmietnutia musí kupujúci uviesť ( v prípade, že sa nejedná v súlade so zákonom o odstúpenie od zmluvy) v preberacom protokole (pri osobnom odbere alebo doručení kuriérskou službou).

12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúcim. Oneskorenie dodanie zásielky neoprávňuje zákazníka k odmietnutiu zásielky alebo požadovanie zľavy za nedodržanie lehoty.

13. Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar prostredníctvom prepravcu alebo kupujúci neprevezme tovar uložený na odbernom mieste (pri osobnom odbere) v lehote stanovenej v bode 4 tohto článku, má predávajúci nárok na náhradu vzniknutej škody (napr. nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s doručovaním tovaru).

14. Predávajúci spolu s tovarom doručí kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Faktúra je zaslaná kupujúcemu v elektronickej forme e-mailom najneskôr v deň doručenia tovaru.

VII. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručením tovaru, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

VIII. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

1. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov ( v súlade s § 620 Obč. zákonníka, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar, resp. príjmový pokladničný doklad slúži zároveň ako záručný list. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

2. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

3. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, najmä:

a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru,
e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
f) používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie a v rozpore s návodom na údržbu v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
g) neodbornou manipuláciou a nešetrným zaobchádzaním zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) za prípadné preklepy, gramatické chyby, ktoré kupujúci urobí pri vytvorení obalu.

4. Reklamácia sa uplatňuje v sídle predávajúceho osobne, a ak to povaha veci umožňuje aj doporučenou poštou na adresu predávajúceho. O prijatí reklamácie musí predávajúci vydať potvrdenie. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na v návode na používanie, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. výmenu tovaru za nový.

5. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na určený účel

c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny. Odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

6. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

7. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Za účelom realizácie Zmluvy (predaja v internetovom obchode) bude Predávajúci ako prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. Predávajúci spracúva osobné údaje v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ako predávajúci spracúva osobné údaje nájdete v sekcii „ochrana osobných údajov“

2. Predávajúci spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, bankový účet.

3. Kupujúci zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré za vyššie uvedeným účelom poskytol predávajúcemu. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je kupujúci povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť predávajúcemu.

4. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých kupujúcim, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované.

5. Predávajúcu vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

X. Autorské právo

1. Kupujúci prehlasuje, že:

a) disponuje potrebným autorským právom k fotografiám, ktoré použije pri vytvárani personalizovanej ob jednávky tovaru a nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadne škody pri porušení týchto práv,

b) prenášanými fotografiami neporušuje trestné zákony, predovšetkým predpisy proti šíreniu detskej pornografie.

V prípade, ak predávajúci zistí porušenie tohto vyhlásenia bezodkladne podá oznámenie príslušným orgánom činných v trestnom konaní.

2. Predávajúci nezodpovedná za škody, ktoré vzniknú tretím stranám porušením autorského práva.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy svoju pohľadávku na tretie osoby.

3. Všetky záväzkové právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v nadväznosti na tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia správnym poriadkom SR .

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia najmä Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

5. Neplatnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia obchodných podmienok, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné.

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke  www.tuningday.sk

Tieto VOP sú platné od  01.05.2022 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia. Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť 01.11.2021.

 
Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.